ساده ترین نوع اتصال آکاردئونی بوده که شامل تک بیلوز به صورت مهاردار یا بدون مهار می­باشد. این اتصال قابلیت جذب حرکت در راستای طولی، جانبی و زاویه ­ای به صورت جداگانه و یا همزمان را دارد. در حالت مهاردار، نیروی تراست خنثی میشود. در اتصال آکاردئونی ساده می توان از مهارهای محدود کننده (Limit Rod) و مهارهای کاملا بسته (Tie Rod ) استفاده کرد. در صورت شکست مسند اصلی (Main Anchor)، بیلوز بیش از حد کشیده یا فشرده خواهد شد که ممکن است منجر به پارگی بیلوز و نشت سیال شود که در صورتی که سیال سمی و یا قابل اشتعال باشد، منجر به حوادث جبران ناپذیری خواهد شد. در این شرایط، استفاده از مهارهای محدود کننده و کاملا بسته برای افزایش ضریب اطمینان پیشنهاد می شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه کنید.