این لرزه­ گیرها از سایز 4 اینچ تا 144 اینچ با طول­های مختلف به صورت مهاردار یا بدون مهار در شرکت تولیدی مهندسی انعطاف صانع تولید می شوند. بسته به سایز، دما، فشار و سیال عبوری، پایه پلیمری بدنه لاستیکی اتصال مورد استفاده در ساخت اتصال و نیز تعداد لایه­ های تقویتی آن متفاوت خواهد بود. بسته به سایز اتصال می توان حدود جابه جایی های قابل جذب ( فشاری، کششی، عرضی، زاویه ای و پیچشی) و ضرایب فنریت را از (FLUID SEALING ASSOCIATION) بدست آورد. اتصالات اتوکلاوی با هر طولی قابل تولید است. به منظور کنترل جابه جایی اتصال از نوع مهاردار استفاده می شود. . به منظور جذب جابه جایی های بیشتر می توان از لرزه گیر لاستیکی با چند کوهان(Arch) استفاده کرد. در این صورت جابه جایی های ارائه شده توسط (FLUID SEALING ASSOCIATION) در تعداد کوهان ها ضرب می شود.

رای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه شود.