این لرزه­ گیرها از سایز 1-1/4 تا سایز 12 اینچ به صورت مهاردار و بدون مهار در شرکت تولیدی مهندسی انعطاف صانع تولید می شوند. بسته به سایز، دما، فشار و سیال عبوری، پایه پلیمری بدنه لاستیکی اتصال مورد استفاده در ساخت اتصال و نیز تعداد لایه­ های تقویتی آن متفاوت خواهد بود. بسته به سایز اتصال می توان حدود جابه جایی های قابل جذب ( فشاری، کششی، عرضی، زاویه ای و پیچشی) و ضرایب فنریت را از (FLUID SEALING ASSOCIATION) بدست آورد. اتصالات بلادری تنها با طول کل 130 میلیمتر موجود است. به منظور کنترل جابه جایی اتصال از نوع مهاردار استفاده می شود. به منظور جذب جابه جایی های بیشتر می توان از لرزه گیر لاستیکی با چند کوهان (Arch) استفاده کرد. در این صورت جابه جایی های ارائه شده توسط (FLUID SEALING ASSOCIATION) در تعداد کوهان ها ضرب می شود.


برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه شود.