این اتصال به صورت ترکیب دو اتصال آکاردئونی ساده به همراه لوله میانی (Spool) می­باشد. این اتصال قابلیت جذب حرکت در تمام راستاها را داشته و معمولا زمانی از آن استفاده می­شود که باید حرکت جانبی بیشتری را نسبت به یک اتصال ساده خنثی نماید. بین مقدار حرکت جانبی با طول لوله میانی رابطه مستقیمی وجود دارد به طوری که با افزایش طول لوله میانی، میزان حرکت جانبی قابل جذب توسط اتصال بیشتر می شود. در هنگامی که لازم است نیروی تراست خنثی شود از نوع مهاردار این اتصال استفاده میشود. در این شرایط حرکت زاویه ای تنها در صورتی امکان پذیر است که از دو سری میله مهار استفاده شود که با زاویه 90 درجه نسبت به جهت حرکت زاویه ای قرار گرفته باشند. در صورت وجود حرکت جانبی، به واشر کروی(Spherical Washer) نیاز است. واشر کروی شامل دو واشر مادگی و نری است که واشر نری مخروطی شکل در داخل واشر مادگی حرکت می کند و اجازه حرکت جانبی میل مهار رابدون لهیدگی در داخل سوراخ لاگ (Lug) می دهد. واشرهای کروی معمول اجازه حرکت تا 3 درجه را می دهند. در صورت زیاد بودن حرکت جانبی ( زیاد بودن زاویه چرخش میل مهار) نیاز است که واشر کروی مخصوص شرایط طراحی شود و یا از نوع دیگری از اتصالات آکاردئونی استفاده شود.


برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه شود.