این اتصال به گونه ای طراحی شده که بتواند ضمن خنثی نمودن نیروی تراست، در جهات طولی و جانبی نیز حرکت نماید. این کار با استفاده از اتصال دو بیلوز در مسیر خط لوله با بیلوز میانی (با اندازه بزرگتر) صورت می گیرد. در این اتصال با استفاده از دیسک (Main Disk) و میل مهار، بیلوز جریان اصلی (Flow Bellows)  به بیلوز متعادل کننده (Pressure Balance Bellows)  متصل می شود. به طوری که حرکت فشاری در بیلوز جریان اصلی با حرکت کششی بیلوز متعادل کننده خنثی شود و برعکس. همچنین در محاسبه سایز بیلوز متعادل کننده، شرط اصلی این است که نیروی تراست وارد شده بر دیسک با نیروی تراست جریان اصلی برابر باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه شود.