شرکت انعطاف صانع با به کارگیری نیروهای متخصص و تجربه 20 ساله خود توانسته است در پروژه های بزرگ کشور سهمی داشته باشد