اتصال انبساطی دبل هینج (DOUBLE HINGED EXPANSION JOINT)

اتصال انبساطی دبل هینج قابلیت جذب حرکت های زاویه ای (ANGULAR) و عرضی (LATERAL)  با مقادیر زیاد  تنها در یک صفحه را دارا میباشد. برای مثال  استفاده از این اتصال بین خطوط ورودی به یک مخزن و خروجی از یک مخزن که ضمن پر شدن دچار نشست می شود، انتخاب خوبی می باشد.

اکسسوری این اتصالات علاوه بر جذب نیروی تراست با الزامات هندسی خاصی طراحی می شود تا امکان حرکت های صحیح برای اتصال فراهم شود.

در این جا دو اتصال دبل هینج یکی در سایز 48 اینچ و دیگری در سایز 78 اینچ در شرکت فنی مهندسی انعطاف صانع تولید شده و هیدرو تست برای اتصال 48 اینچ تحت فشار 15 بار و اتصال 78 اینچ تحت فشار 5.25 بار در واحد کنترل کیفی در حضور بازرس مربوطه انجام گرفته است و سپس اتصالات سند بلاست و رنگ شده اند.

بازرسی اتصالات 48 و 78 اینچ