شرکت انعطاف صانع قادر به ساخت لوله های مورد نیاز در پروژه های خود در سایز های مختلف از ورق به روش straight welding میباشد. برای اطمینان از سلامت جوشکاری و رفع عیوب آن با توجه به بند های استاندارد ASME و درخواست کارفرما  این شرکت قادر است انواع تست های UT, RT, PT  را نیز بر روی جوش ها انجام دهد. در  تست RT با تاباندن اشعه ای ایکس به خط جوش و تشکیل تصویری از آن روی یک قطعه فیلم، می توانند با توجه به نقش ایجاد شده، عیوب را تشخیص داده و نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.