شرکت انعطاف صانع قادر به طراحی و ساخت انواع اتصالات پارچه ای می باشد. طراحی در دو بخش انجام میگیرد:

  1. طراحی و انتخاب لایه های پارچه با توجه به شرایط دمای طراحی و فشار طراحی و نوع سیال سرویس
  2. طراحی ابعاد و اندازه پارچه و فریم مربوط به آن بر مبنای فشار طراحی و حرکات طولی و عرضی و زاویه ای خطوط لوله

پارچه های مورد استفاده در کارهای این شرکت از برندهای معتبر خارجی میباشد و هر کدام دارای یک گواهینامه ( certificate) می باشد که کلیه خواص مکانیکی آن و مقاومت به خوردگی در محیط های مختلف در آن ذکر شده است.

تصویر زیر مربوط به طراحی و ساخت اتصال پارچه ای مربوط به یکی از پروژه های احیا فولاد میباشد که در تیر ماه 99 توسط این شرکت انجام شده است.